Αντικείμενο και Θεματικές του Συνεδρίου

Ο οθωμανικός γυναικείος Τύπος έχει προσεγγιστεί – όπως και στην διεθνή ιστοριογραφία – ως πεδίο συγκρότησης και ανασυγκρότησης των γυναικείων συλλογικών ταυτοτήτων∙ ως βήμα διαλόγου για το «γυναικείο ζήτημα» και εγχείρημα δημόσιας παρέμβασης ως χώρος άσκησης στη γραφή και φιλόξενης υποδοχής των γυναικείων λογοτεχνικών εγχειρημάτων, και – σε μικρότερο βαθμό- ως χώρος δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύων επικοινωνίας και δύναμης, πρόσληψης και επεξεργασίας νέων (αστικών) μοντέλων ζωής, δια-εθνικής επικοινωνίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ οι γυναίκες ως εκδότριες ή/και συντελεστές των εκδόσεων, έχουν μείνει στο περιθώριο της έρευνας. 

Οι έρευνες στα πεδία/θεματικές αυτές μελετούν, στη μέγιστη πλειονότητά τους, «ξεχωριστά» το εκδοτικό φαινόμενο της κάθε εθνο-θρησκευτικής κοινότητας, ενώ έχουν καταθέσει τα σημαντικά τους πορίσματα κυρίως στις εθνικές γλώσσες των αντίστοιχων με τις εθνο-θρησκευτικές κοινότητες κρατών που προέκυψαν με την κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στοιχεία που συνιστούν αξιοσημείωτους περιορισμούς στην προώθηση της έρευνας και στη συνολική και «ολιστική» προσέγγιση του εν λόγω ιστορικού φαινομένου.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να λειτουργήσει ως forum επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των ερευνητριών και ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με το εν λόγω πεδίο: κατάθεσης των πορισμάτων της έως τώρα έρευνας, ανάδειξης των αντιστοιχιών και αναντιστοιχιών στην εξέλιξη του φαινομένου, των ερευνητικών κενών, των συνεχειών, ασυνεχειών και περιορισμών στην έρευνα, αλλά και παρουσίασης των νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στο πεδίο.

Ειδικότερα στο Συνέδριο προσδοκάται να συζητηθούν (ενδεικτικές θεματικές):

  • Γυναικεία εκδοτικά εγχειρήματα στον οθωμανικό χώρο
  • Γυναικείος Τύπος -εκδοτικές κουλτούρες - επιχειρηματικότητα
  • Γυναίκες εκδότριες: γεωγραφία ζωής και δράσης -επαγγελματικές μεταβάσεις
  • Γυναικείο τύπος: γραφή - ανάγνωση - αναγνωστικό κοινό
  • Τύπος - έμφυλες ταυτότητες –έμφυλες κοινωνικές ιδεολογίες –χειραφέτηση-αντιχειραφέτηση-φεμινισμός
  • Γυναικεία έντυπα – δημόσιος χώρος & λόγος- εξουσία & κοινωνικός έλεγχος
  • Τύπος –πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις - επεξεργασία προτύπων & αξιών
  • Γυναικείο Τύπος και πολιτική: έθνος – φύλο - αυτοκρατορία
  • Η εικόνα στον Τύπο
  • Ο γυναικείος τύπος στον οθωμανικό και δυτικό-ευρωπαϊκό κόσμο.