Έκδοση συλλογικού τόμου

To Συνέδριο στοχεύει στην έκδοση των εισηγήσεων σε ένα συλλογικό τόμο στην αγγλική γλώσσα. Στον συλλογικό τόμο, θα συμπεριληφθούν και μελέτες πρωτότυπες εκτός συνεδρίου, μετά από ανοιχτή πρόσκληση. Για όλες τις μελέτες θα αξιοποιηθεί η διαδικασία της ανώνυμης κρίσης.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και το χρόνο υποβολής των κειμένων θ αποσταλούν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του συνεδρίου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του.