Υποβολή εισηγήσεων

Οδηγίες για την υποβολή των εισηγήσεων και τη μορφή των κειμένων

Ι. Υποβολή εισηγήσεων

 Όλες οι εισηγήσεις του Επιστημονικού Διημέρου μπορούν να υποβληθούν για δημοσίευση στον Τόμο των Πρακτικών του Διημέρου, η οποία θα γίνει μετά από αξιολόγηση (για τη διαδικασία αξιολόγησης βλ. Μενού>  «Υποβολή» > «Σύστημα αξιολόγησης»). Η υποβολή των εισηγήσεων για κρίση  και δημοσίευση στον τόμο των Πρακτικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση synedrio.hist.edu@extra.fks.uoc.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εισηγήσεων: 30 Ιανουαρίου 2013. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της μελέτης/εισήγησής τους από τον/τις επιμελητή/τριες του τόμου των πρακτικών έως τις 15 Μαρτίου 2013. Η επικοινωνία για τα θέματα έκδοσης του Τόμου των  Πρακτικών και υποβολής/αξιολόγησης των εισηγήσεων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου (διεύθυνση αποστολής των εισηγήσεων).

II. Τρόπος υποβολής

1. Οι εισηγήσεις υποβάλλονται σε δυο ξεχωριστά αρχεία και σε μορφή .doc ή .rtf. Στο ένα αρχείο θα περιλαμβάνεται η εισήγηση με τα στοιχεία του συγγραφέα (βλ. παρακάτω) και στο άλλο η εισήγηση χωρίς αυτά. Τα ονόματα των αρχείων πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες και να δηλώνεται σ΄ αυτά το επώνυμο του συγγραφέα και ποιο κείμενο περιλαμβάνεται: Π.χ. Εisigisi Nikolaou  (κείμενο με τα στοιχεία του συγγραφέα) και Blind review Nikolaou (κείμενο χωρίς τα στοιχεία του συγγραφέα).

2. Αν υπάρχουν εικόνες ή πίνακες και γραφήματα, πρέπει να υποβληθούν και σε ξεχωριστό αρχείο το καθένα χωριστά (θα ενταχθούν και στο κείμενο, βλ. παρακάτω), σε μορφή .tiff. Τα ονόματα των αρχείων πρέπει να περιλαμβάνουν και αυτά το επίθετο του συγγραφέα με λατινικούς χαρακτήρες και τον αριθμό της εικόνας/πίνακα κ.λπ., με τον οποίο έχει ενταχθεί στο κείμενο (π.χ. Nikolaou 1.tiff). Αν οι εικόνες χρειάζονται άδεια δημοσίευσης, οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν τις άδειες αυτές και να καταθέσουν αντίγραφά τους (μαζί με τις εικόνες).

III. Έκταση του κειμένου

Οι μελέτες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 15 σελίδες (των εικόνων, γραφημάτων, παραπομπών κ.λπ. συμπεριλαμβανομένων) ή τις  5.500 λέξεις.

VI. Μορφοποίηση του κειμένου

1. Μέγεθος και διαστάσεις σελίδας: Σελίδα  Α4,  διαστάσεις:  2,5 εκ., πάνω κ& κάτω και 3 εκ. δεξιά & αριστερά.

2. Γραμματοσειρά-διάστιχα: Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 12 pt, με μονό διάστιχο μεταξύ των σειρών. Μεταξύ των παραγράφων το αυτόματο διάκενο που δημιουργείται με το πάτημα μόνο του πλήκτρου Enter για μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

3. Στην πρώτη γραμμή κάθε παραγράφου εσοχή (1,27 εκ.) με το πάτημα του πλήκτρου Enter . Δεν πρέπει να υπάρχει εσοχή στην πρώτη παράγραφο της εργασίας, καθώς και στις πρώτες παραγράφους των κεφαλαίων (αν υπάρχουν κεφάλαια).

4. Αριθμείστε τις σελίδες (αρίθμηση των σελίδων δεν θα υπάρχει στην τελική υποβολή των εισηγήσεων, μετά δηλαδή τη διαδικασία αξιολόγησης).

5. Στην πρώτη σελίδα :

Τίτλος εισήγησης  (στο κέντρο) ,

(μια σειρά κενό) και το όνομα του/της συγγραφέα/ως ή των συγγραφέων (στο κέντρο),

(δυο σειρές κενό) και η περίληψη της εργασίας στα αγγλικά, έκτασης δέκα περίπου σειρών (η λέξη: Αbstract, και πάλι στο κέντρο),

(δυο σειρές κενό) και το κυρίως κείμενο της εργασίας.

6. Αν υπάρχουν κεφάλαια και υποκεφάλαια στην εργασία:

α) αυτά αριθμούνται με τη  μορφή: 1.0  , 1.1., 1.2 ….2.0, 2.1. κ.λπ.,

β) οι τίτλοι γράφονται: ο τίτλος εισήγησης με τη μορφή επικεφαλίδας 1 (στο κέντρο, κεφαλαία έντονα, 14 pt), ο τίτλος κεφαλαίου με τη μορφή επικεφαλίδας 2 (αριστερά, χωρίς εσοχή, κεφαλαία έντονα, 12 pt) και ο τίτλος υποκεφαλαίου με τη μορφή επικεφαλίδας 3 (αριστερά, μικρά έντονα, 12 pt).

Δηλαδή:

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ 1: 14pt κεφαλαία, έντονα (στο κέντρο).

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ 2: 12pt κεφαλαία, έντονα.

Επικεφαλίδα 3: 12pt μικρά έντονα.

6. Τα σύντομα αποσπάσματα (έως 4 σειρές) μέσα στο κείμενο πρέπει να είναι με όρθια στοιχεία μέσα σε τυπογραφικά εισαγωγικά, ενώ τα αποσπάσματα που καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη των 4 σειρών πρέπει να μπαίνουν σε ξεχωριστή παράγραφο με όρθια στοιχεία, χωρίς εισαγωγικά και εσοχή 1, 27 ( πλήρης στοίχιση).

7. Αν υπάρχουν εικόνες ή πίνακες και γραφήματα, πρέπει να είναι ενταγμένα στο κείμενο με τις λεζάντες τους (αλλά και να  υποβληθούν  και σε ξεχωριστό αρχείο το καθένα χωριστά, βλ. παραπάνω). Οι λεζάντες πρέπει να αρχίζουν με: Εικ. 1  (ή  Πίνακας 1 ή Γράφημα 1) και να ακολουθεί ο τίτλος του πίνακα, του  γραφήματος κ.λπ. 

V. Σύστημα αναφορών

1. Οι υποσημειώσεις και οι παραπομπές πρέπει να είναι υποσελίδιες. Αν η λέξη στην οποία τοποθετείται υποσημείωση/παραπομπή συνοδεύεται από σημείο στίξης, ο αριθμός της υποσημείωσης τοποθετείται μετά το σημείο στίξης. Οι συνεχόμενοι βιβλιογραφικοί τίτλοι στις υποσημειώσεις/παραπομπές χωρίζονται με άνω τελεία. 

2. Για τις παραπομπές πρέπει να ακολουθηθεί  πιστά το σύστημα του περιοδικού History of Εducation. Έναν σύντομο οδηγό και έναν αναλυτικό θα βρείτε αντίστοιχα στους παρακάτω ιστότοπους:

http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/quickref/tf_L.pdf

http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_L.pdf

3. Σημειώνουμε εδώ: α) Στην περίπτωση που η ονομασία του τόπου έκδοσης έχει σήμερα αλλάξει, χρησιμοποιούμε τη σημερινή επωνυμία του τόπου. Π.χ. αντί Βοδενά, γράφουμε: Έδεσσα. β) Χρησιμοποιούμε τη δημοτική γλώσσα για να δηλώσουμε την έκδοση και τον τόπο, αντί του τρόπου με τον οποίο συνήθως αναγράφονταν στα δημοσιευμένα κείμενα του 19ου αιώνα. Π.χ.  αντί του : Εν Αθήναις,  Εκ του Τυπογραφείου Ν. Ταρουσοπούλου, 1898, γράφουμε: (Αθήνα: Ν. Ταρουσόπουλος, 1898), [βλ. Αλέξης Πολίτης, Υποσημειώσεις και παραπομπές (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998)]

VI. Στοιχεία συγγραφέα/συγγραφέων

Στο τέλος του κειμένου αναγράφονται τα στοιχεία του/της συγγραφέα/ως ή των συγγραφέων (βαθμίδα, Τμήμα, Πανεπιστήμιο) και τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο).