Διαδικασία κρίσης

Η διαδικασία κρίσης αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοσίευση των Πρακτικών του Διημέρου.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας υποβολής των εισηγήσεων (30 Ιανουαρίου 2013), όλες οι εργασίες θα αποσταλούν προς αξιολόγηση:
(α) στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, και
(β) σε «εξωτερικούς» του συνεδρίου επιστήμονες/ερευνητές, σύμφωνα με το blind review system.

Κάθε εργασία θα αξιολογηθεί από ένα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και έναν/μια «εξωτερικό/ή» αξιολογητή/τρια. Ο/οι συγγραφέας/εις κάθε εργασίας θα ενημερωθεί/ούν για το αποτέλεσμα της κρίσης και των δύο αξιολογητών, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως τα μέσα Μαρτίου 2013).

 Σε περίπτωση κατά την οποία οι κριτές προτείνουν τη δημοσίευση της εργασίας με διορθώσεις, ο / οι συγγραφέας/εις θα πρέπει να ακολουθήσει/ουν τις υποδείξεις  και να υποβάλλουν εκ νέου την εργασία τους (έως τις 15 Απριλίου 2013).

 Για μια συνολική εικόνα των ημερομηνιών των σχετικών με την υποβολή των εργασιών για δημοσίευση, δείτε  χρήσιμες ημερομηνίες