Χρήσιμες ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων: 30 Μαΐου 2012

Ενημέρωση για τις περιλήψεις: Μέσα Ιουλίου 2012

Αποστολή (εκ νέου) των περιλήψεων: 29 Αυγούστου 2012

Ανακοίνωση Προγράμματος Επιστημονικού Διημέρου: Τέλη Σεπτεμβρίου 2012

Διεξαγωγή Επιστημονικού Διημέρου: 2-3 Νοεμβρίου 2012

Υποβολή εισηγήσεων για δημοσίευση στον τόμο των Πρακτικών: 30 Ιανουαρίου 2013

Ενημέρωση εισηγητών (μετά τη διαδικασία κρίσης): 15  Μαρτίου 2013

Υποβολή (εκ νέου) των εισηγήσεων: 15 Απριλίου 2013

Δημοσίευση του τόμου των Πρακτικών: Τέλη 2013